Blog

Spłata kredytu przed czasem

Kredyt jako opcja szybkiej gotówki jest bardzo wygodna. Jednakże później należy pamiętać o jego terminowej spłacie. Warto wiedzieć, że dopuszczalna jest spłata kredytu przed terminem jego ostatecznej spłaty.

Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu dają klientom przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Przepisy dotyczą sytuacji, gdy klient spłaca kredyt przed terminem wskazanym w umowie. W takiej sytuacji jednocześnie następuje obniżenie całkowitego kosztu kredytu, stawia bank przed obowiązkiem zwrotu części kosztów(proporcjonalną część pozostałych elementów składających się na całkowity koszt kredytu). Zgodnie z przepisami bank jest zobowiązany do zwrócenia części poniesionych przez kredytobiorcę kosztów dotyczących tego okresu(czas skrócony obowiązywania umowy).

W związku z niskimi zwrotami kosztów przedwcześnie spłaconych kredytów pojawiają się skargi u Rzecznika Finansowego. Chodzi przede wszystkim o prowizję, która jest z góry pobierana za cały okres kredytowania. W przypadku, gdy okres ten został skrócony bank powinien zwrócić część prowizji już zapłaconej przez klienta. Z tych powodów Rzecznik Finansowy i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stoją na stanowisku, że kredytobiorca powinien odzyskać chociaż proporcjonalną część poniesionych kosztów. Proporcjonalny zwrot kosztów dotyczy elementów w umowie ujętych jako składowe całkowitego kosztu kredytu.

Zgodnie z ustawą kredytobiorcy nie przysługuje zwrot za takie koszty jak opłaty notarialne czy dotyczące ustanawiania zabezpieczeń kredytowych. Istotne jest, że interpretacja przepisów przez Rzecznika Finansów, jak i UOKiK traktować należy jako wiążącą wykładnię. Taka interpretacja jest oparta zarówno na polskich przepisach jak i unijnej dyrektywie. Wspólne stanowisko rzecznika i UOKiK pozwala przewidzieć, po czyjej stronie staną sądy w razie sporu.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że powyższe zasady nie dotyczą kredytu hipotecznego, który spłacony w pierwszych latach trwania umowy wiąże się z poniesieniem dodatkowych opłat. Dla żadnego banku nie jest opłacalna wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego, gdyż związane z nim są raty kapitałowo-odsetkowe, na których bank zarabia. W niektórych bankach tzw. opłata rekompensacyjna obowiązuje przez początkowe 3 lub 5 lat trwania umowy, ale w niektórych nawet przez cały okres trwania umowy. Z tego powodu warto czytać umowy przed ich podpisaniem. Dodatkowa opłata może być czasem nakładana nawet za częściową nadpłatę kredytu.

Według ekspertów każdy moment jest dobry na nadpłacanie kredytu hipotecznego z uwagi na fakt, że raty stają się niższe jak i odsetki od kredytu stają się mniejsze. To właśnie odsetki od kredytu hipotecznego, które mogą stanowić nawet równowartość samego kredytu, odstraszają chętnych kredytobiorców.

Dodatkowo każdorazowo przy nadpłacie należy informować bank o chęci nadpłaty kredytu hipotecznego. Poza tym należy zawsze sprawdzić czy wcześniejsza spłata kredytu nie powoduje konieczności uiszczenia dodatkowych opłat.